Najširšia sieť poskytovaných služieb
parného čistenia na Slovensku.

Product was successfully added to your shopping cart.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ZMLUVY UZATVÁRANÉ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ STRÁNKY WWW.PORTEKO.SK

(ďalej len ako „VOP“)

Prevádzkovateľom internetovej stránky je:

Názov:GREEN CLEANING s.r.o.

Sídlo:Osloboditeľov 2685/108, 962 21 Lieskovec

IČO:51 723 930

IČ DPH:SK2021754691

Bankové spojenie:IBAN: SK90 1111 0000 0015 0290 0003

obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 34625/S, v ktorej mene koná Ing. Iveta Výbošťoková, konateľka spoločnosti

E-mail:info@greencleaning.sk

Tel. číslo:(+421) 0911 088 098

I. Úvodné ustanovenia, pojmy

 1. Tieto verejné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, s použitím webového rozhrania dostupného na www.porteko.sk (ďalej len ako „Portál“ a jeho prostredníctvom uzatvorená zmluva len ako „Zmluva“), pokiaľ sa zmluvné strany takej zmluvy osobitne nedohodnú na iných podmienkach či spôsobe jej uzatvorenia.
 2. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, ak sa v texte týchto VOP uvádzajú nasledovné pojmy, rozumie sa:
  1. Poskytovateľom rozumie obchodná spoločnosť GREEN CLEANING s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 2685/108, 962 21 Lieskovec, IČO: 51 723 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 34625/S
  2. Portálom rozumie webové rozhranie prevádzkované Poskytovateľom, dostupné na www.porteko.sk, Portál je v zmysle § 335 Obchodného zákonníka aj miestom plnenia záväzkov podľa Zmluvy.
  3. Zmluvou rozumie zmluva uzatvorená postupom podľa týchto VOP, výlučne prostredníctvom Portálu (prostriedkom diaľkovej komunikácie) medzi Poskytovateľom a Záujemcom ktorej predmetom je poskytnutie služieb spočívajúcich v propagácii činnosti Záujemcu na Portáli, bližšie špecifikovaných v týchto VOP a na Portáli, pričom práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia týmito VOP a ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvy, ktorých predmetom sú akékoľvek iné práva a povinnosti ako tie, uvedené v týchto VOP sa týmito VOP neriadia.
  4. Obchodným zákonníkom rozumie Zákon č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  5. Záujemcom rozumie obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorý sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá parným čistením a na túto činnosť má príslušné oprávnenie
  6. Zmluvnými stranami rozumejú Poskytovateľ a Záujemca spoločne
  7. Objednávkou rozumie úkon resp. postup úkonov Záujemcu urobený prostredníctvom Portálu, ktorého výsledkom má byť uzatvorenie Zmluvy za podmienok podľa týchto VOP
  8. Cenou rozumie celková cena za služby poskytované počas vymedzeného časového obdobia Poskytovateľom Záujemcovi, Ceny uverejnené na Portáli sú uverejnené vrátane DPH, ak nie je výslovne uvedené inak
  9. Službami rozumejú činnosti Poskytovateľa podľa čl. II týchto VOP
 3. Záujemca deklaruje, a odoslaním Objednávky prostredníctvom Portálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s týmito VOP, tieto sú mu známe, a odoslaním Objednávky (vykonaním tohto úkonu) potvrdzuje, že je jeho vôľou, aby sa práva a povinnosti Zmluvných strán riadili týmito VOP.
 4. Záujemca deklaruje, a odoslaním Objednávky prostredníctvom Portálu potvrdzuje, že sa v rámci jeho podnikateľskej činnosti venuje parnému čisteniu, a na túto činnosť má všetky potrebné oprávnenia.
 5. Tieto VOP sa v zmysle § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka považujú za obsah Zmluvy.

II. Predmet zmluvy

 1. Predmetom Zmluvy uzatvorenej postupom podľa týchto VOP je na jednej strane záväzok Poskytovateľa odplatne poskytnúť Záujemcovi reklamné a marketingové služby v rozsahu, trvaní, vo forme a spôsobom deklarovaným na Portáli a v týchto VOP, a na strane druhej záväzok Záujemcu zaplatiť za poskytnuté služby Cenu vo výške a za podmienok daných týmito VOP.
 2. Týmito VOP sa riadia výlučne a jedine Zmluvy, ktorých predmetom je poskytnutie reklamných a marketingových služieb Záujemcovi, nie dodanie tovaru, ktorý Poskytovateľ môže taktiež ponúkať na Portáli. Dodanie tovaru (kúpna zmluva) sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami pri predaji tovaru dostupnými na internetovej stránke elektronického obchodu spoločnosti GREEN CLEANING s.r.o. (zobraziť tu)
 3. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, na základe Zmluvy Poskytovateľ poskytuje len a výlučne reklamné služby spôsobom podľa týchto VOP, a:
  1. nevyvíja pre Záujemcu činnosť obchodného zástupcu, t.j. nie je povinný dojednávať uzavretie ani uzatvárať žiadne dohody ani obchody v mene Záujemcu
  2. nevyvíja pre Záujemcu činnosť smerujúcu k tomu, aby mal Záujemca príležitosť uzavrieť zmluvu s treťou osobou, t.j. nie je sprostredkovateľom v zmysle ust. § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.
 4. Poskytovateľ na Portáli poskytuje viacero balíkov (skupín) služieb. Balíky služieb predstavujú obsah záväzku, resp. rozsah povinností Poskytovateľa podľa Zmluvy. Výber balíku služieb je ponechaný na vôli Záujemcu, a tento výber Záujemca učiní prostredníctvom Portálu, v rámci vytvárania jeho Objednávky.
 5. Cena za jednotlivé balíky služieb je Záujemcovi oznámená prostredníctvom Portálu, v rámci vytvárania jeho Objednávky.
 6. Podrobná špecifikácia obsahu jednotlivých balíkov je uvedená v prílohe č. 1 týchto VOP – Špecifikácii balíkov, ktorá je dostupná aj na webovej adrese www.porteko.sk (ďalej len ako „Špecifikácia balíkov“).
 7. Poskytovateľ sa zaväzuje Záujemcovi poskytnúť služby v zmysle jednotlivých balíkov, a s poskytovaním služieb začať najskôr počnúc dňom pripísania Ceny na jeho bankový účet, a po dobu uvedenú na portáli, resp. v Špecifikácii balíkov.
 8. Trvanie záväzkov Poskytovateľa poskytovať Záujemcovi reklamné služby v rozsahu vymedzenom v rámci jednotlivých balíkov je štandardne 12 mesiacov, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak alebo nie je v Špecifikácii balíkov uvedené inak. Uvedená doba sa považuje za dobu trvania Zmluvy, a začína plynúť prvým dňom poskytnutia služieb Záujemcovi.
 9. Poskytovateľ sa popri službách zahrnutých v jednotlivých balíkoch služieb zaväzuje Záujemcom počas trvania záväzku podľa Zmluvy:
  1. aktívne vyhľadávať potenciálnych odberateľov Záujemcov (zákazníkov) za použitia kvízov, prieskumov a súťaží pre týchto zákazníkov
  2. na vlastné náklady zabezpečiť pravidelnú reklamu Portálu (t.j. nepriamo aj Záujemcom na ňom uverejneným) v iných médiách mimo Portálu
 10. Rozsah a konkrétnu podobu služieb podľa predošlého bodu VOP určuje Poskytovateľ. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že záväzok Poskytovateľa podľa predošlého bodu považujú za záväzok, ktorý možno v zmysle § 327 Obchodného zákonníka splniť niekoľkými spôsobmi, pričom spôsob jeho splnenia určuje výlučne Poskytovateľ. Záujemca je oprávnený vyzvať Poskytovateľa k poskytnutiu informácii, ako sú alebo ako boli jeho služby propagované spôsobmi podľa predošlého bodu VOP.
 11. Portál, resp. jednotlivé webstránky ktoré doň spadajú sú interne členené na sekcie, z ktorých si Záujemca pri objednávke vyberá. Výber sekcie nijak neovplyvňuje povinnosti Poskytovateľa podľa Zmluvy.

III. Podmienky zverejňovania informácií o Záujemcoch na Portáli

 1. Informácie, ktoré majú byť o Záujemcovi zverejnené na Portáli (t.j. obsah reklamy) Poskytovateľ čerpá najmä z obsahu Objednávky. Iné informácie (napr. cenník prác Záujemcu, obsah podstránky na Portáli) a počítačové súbory (fotografie, video), ktoré majú byť zverejnené v zmysle Zmluvy na Portálu, a nie je ich možné čerpať z Objednávky, sa Záujemca zaväzuje dodať Poskytovateľovi v elektronickej podobe, na e-mailovú adresu info@porteko.sk, pričom tak môže urobiť najskôr zároveň s odoslaním Objednávky.
 2. Parametre (maximálnu veľkosť, rozlíšenie a počet) fotografií určených na zverejnenie na Portáli môžu Zmluvné strany upresniť osobitne, prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky. Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením povinností podľa Zmluvy, ak je omeškanie spôsobené neskorým poskytnutím fotografií Záujemcom, alebo poskytnutím fotografií v nevhodnom, nedojednanom formáte alebo nadmernej veľkosti. Za primeraného použitia tohto bodu VOP Zmluvné strany postupujú aj v prípade ak má Záujemca Poskytovateľovi dodať video určené na zverejnenie alebo iné informácie (cenník prác, obsah podstránky a pod.).
 3. Poskytovateľ je oprávnený odoprieť zverejnenie informácií o Záujemcovi (neposkytnúť mu propagáciu), a odoprieť zverejnenie fotografii a videa ak tieto nie sú v súlade s obsahom Portálu a účelom Zmluvy, a/alebo tieto vyhodnotí ako:
  1. klamlivú reklamu
  2. klamlivé označovanie tovaru a služieb
  3. vyvolávajúce nebezpečenstvo zámeny
  4. parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iných podnikateľov
  5. zľahčovanie
  6. porušujúce obchodné tajomstvo
  7. ohrozujúce zdravie spotrebiteľov a životného prostredia
  8. iným spôsobom rozporné s ustanovením § 41 a nasl. a § 44 a nasl. Obchodného zákonníka alebo rozporné s ustanoveniami na ochranu spotrebiteľa podľa Zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a/alebo rozporné s ustanoveniami Zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 4. Ak Záujemca ani po predchádzajúcej výzve Poskytovateľa v dodatočne poskytnutej lehote nezosúladí informácie, ktoré má Poskytovateľovi dodať na zverejnenie s predošlým bodom týchto VOP, má Poskytovateľ právo od Zmluvy odstúpiť. Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy, ak je v omeškaní z dôvodov na strane Záujemcu, ktorý bol vyzvaný na zosúladenie informácii a tieto doposiaľ nezosúladil. Obdobne môže Poskytovateľ postupovať, ak zistí, že Záujemca sa dopúšťa neoprávneného podnikania.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Poskytovateľovi právoplatne uložená sankcia verejnoprávnej povahy v súvislosti so zverejnenými informáciami o Záujemcovi na Portáli, má Poskytovateľ právo:
  1. informácie bezodkladne z tohto dôvodu z Portálu odstrániť, a Záujemca nemá právo na náhradu škody alebo ušlého zisku, ktorý by mu tým mohol vzniknúť a
  2. na nahradenie sankcie v plnej výške Záujemcom a
  3. odstúpiť od tejto Zmluvy
 6. Poradie viacerých Záujemcov ktorí majú byť v zozname na Portáli uverejnení prednostne určuje Poskytovateľ, obvykle podľa času Objednávok jednotlivých Záujemcov (skoršia Objednávka má prednosť). V prípade nezrovnalostí alebo sporov medzi Záujemcami o tom, ktorý z nich má byť v zozname uverejnený na výhodnejšej pozícii rozhoduje Poskytovateľ.
 7. Záujemca sa na základe Zmluvy zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť k splneniu jeho záväzkov podľa Zmluvy. Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností ak omeškanie vznikne výlučne z dôvodu na strane Záujemcu (napríklad neskorým poskytnutím alebo zosúladením informácií, ktoré sa majú zverejniť a pod.).

IV. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

 1. Záujemca si objednáva u Poskytovateľa služby, a uzatvára s Poskytovateľom Zmluvu s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie, s využitím rozhrania Portálu Poskytovateľa.
 2. Na účel uzatvorenia Zmluvy a riadnej identifikácie Záujemcu ako Zmluvnej strany je Záujemca povinný v rámci Objednávky uviesť minimálne:
  1. obchodné meno
  2. sídlo
  3. identifikačné číslo (IČO)
  4. daňové identifikačné číslo (DIČ)
  5. IČ DPH (ak má Záujemca pridelené)
  6. e-mailovú adresu Záujemcu
  7. telefonický kontakt na záujemcu
  8. určenie objednávaného balíka služieb
 3. Úplne a správne vyplnená Objednávka odoslaná Poskytovateľovi sa považuje za návrh na uzatvorenie Zmluvy dávaný Záujemcom Poskytovateľovi, za podmienok podľa týchto VOP. Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, platí, že návrh je prijatý Poskytovateľom momentom pripísania Ceny v celej jej výške na jeho bankový účet.
 4. Údaje uvedené Záujemcom sú Poskytovateľom považované za správne a pravdivé, ak sa nepreukáže opak. Ak Záujemca uvedie zjavne nepravdivé, vymyslené alebo zjavne nesprávne údaje, alebo sa tieto údaje neskôr ukážu ako nepravdivé, nesprávne alebo vymyslené má Poskytovateľ právo odmietnuť uzatvoriť s takým Záujemcom Zmluvu a Objednávku, aj ak mu už bola doručená, v systéme Portálu zrušiť (stornovať) a návrh na uzatvorenie Zmluvy neprijať.
 5. Pri vytváraní Objednávky si Záujemca vyberie ním požadovaný balík služieb a spôsob platby za služby.
 6. Objednávku Záujemca odošle stlačením tlačidla označeného ako ,,Odoslať objednávku“. Odoslanie Objednávky nie je možné bez toho, aby Záujemca zároveň zaklikol políčko s textom ,,Súhlasím s obchodnými podmienkami“, ktorého zakliknutie predstavuje jeho prehlásenie o tom, že súhlasí s týmito VOP.
 7. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka registrovaná v systéme Portálu. Poskytovateľ zašle na e-mailovú adresu Záujemcu, ktorú uviedol pri registrácii, potvrdenie o zaevidovaní jeho Objednávky s informáciami o Objednávke.
 8. Doručením potvrdenia o zaevidovaní Objednávky podľa predošlého bodu VOP sa návrh na uzatvorenie Zmluvy považuje za odoslaný Poskytovateľovi.
 9. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Poskytovateľa pri uvedení Ceny služieb na Portáli, alebo v priebehu objednávania, nie je Poskytovateľ povinný poskytnúť Záujemcovi služby za celkom zjavne chybnú Cenu alebo za iných, zjavne chybných podmienok. Poskytovateľ informuje Záujemcu o chybe bez zbytočného odkladu a zašle mu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku ktorá sa bude považovať za návrh na uzatvorenie novej Zmluvy alebo dodatku k nej.

V. Platobné podmienky

 1. Záujemca sa na základe Zmluvy zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi Cenu za reklamné služby špecifikované v týchto VOP, vo výške uvedenej na Portáli (v rámci vytvárania Objednávky), v lehote a spôsobom podľa pokynov na Portáli a v týchto VOP.
 2. Všetky Ceny na Portáli sú uvedené vrátane DPH, ak nie je výslovne uvedené inak. Záujemca si pri vytváraní Objednávky volí spôsob, akým uhradí Cenu, pričom ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak, tak môže urobiť:
  1. bezhotovostne, prevodom na bankový účet Poskytovateľa podľa týchto VOP
  2. bezhotovostne, platobnou kartou prostredníctvom niektorej z platobných brán tretích strán uvedených na Portáli
 3. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiadny poplatok.
 4. V Cene, ak nie je uvedené inak, sú zahrnuté všetky náklady v súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa Zmluvy.
 5. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 6. V prípade platby platobnou kartou, prostredníctvom platobnej brány postupuje Záujemca podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb (prevádzkovateľa platobnej brány).
 7. Cena je splatná do 2 dní odo dňa odoslania Objednávky. Ak je Záujemca v omeškaní so zaplatením Ceny o viac ako 14 dní, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

VI. Ukončenie Zmluvy a nároky z vád

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
  1. odstúpením od Zmluvy
  2. uplynutím času na ktorý bola dojednaná
  3. písomnou dohodou Zmluvných strán
 2. Zmluvné strany môžu od tejto Zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v týchto VOP a Obchodnom zákonníku.
 3. Záujemca môže od Zmluvy odstúpiť do času, kým mu nezačnú byť poskytované služby podľa Zmluvy.
 4. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, nedotýka sa však nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy. Poskytovateľ pri odstúpení od Zmluvy vráti Záujemcovi alikvotnú časť uhradenej Ceny za čas, po ktorý mu neposkytoval služby podľa Zmluvy. Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s odstúpením od Zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ budú služby Záujemcovi poskytnuté vadne, má Záujemca právo na poskytnutie zľavy z Ceny. Vadným poskytnutím služieb sa rozumie úplné neposkytnutie niektorej služby alebo jej časti podľa bodov 6, 7 a 8 článku II. VOP. Výška zľavy bude Zmluvnými stranami dojednaná osobitne, písomne.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy spočívajúce v odlišnej úprave práv a povinností ako je uvedené v týchto VOP je možno urobiť výlučne v písomnej podobe, vo forme osobitnej dohody uzatvorenej oboma Zmluvnými stranami.
 2. Všetky oznámenia a všetka komunikácia v súvislosti so Zmluvou sa uskutočňuje písomne, a to e-mailom alebo listom. E-mail určený Záujemcovi sa považuje za doručený uplynutím 3. dňa odo dňa jeho odoslania, listy určené Záujemcovi sa považujú za doručené ich riadnym prevzatím, uplynutím odbernej lehoty alebo dňom odopretia ich prevzatia.
 3. Nadpisy (názvy článkov) v týchto VOP sú informatívnej povahy a neovplyvňujú výklad jednotlivých ustanovení VOP.
 4. Záujemca prehlasuje, a odoslaním Objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP pred odoslaním Objednávky prečítal, a odoslanie Objednávky je prejavom jeho slobodnej vôle, urobil ho slobodne, určite a vážne a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, rozumie týmto VOP a Objednávku odoslal aj ako znak súhlasu s týmito VOP.
 5. Ak tieto VOP neustanovujú inak, práva a povinnosti Zmluvných strán v nich neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä, no nie výlučne Obchodným zákonníkom.
 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle Poskytovateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia balíkov (dostupná na www.porteko.sk)

Vo Zvolene, dňa 01.05.2021